Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted.

Selskabet, der er stiftet i Lovns, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Lovns Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands kommune

Tilbage til top ↑

§ 2 Formål.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 Medlemmer.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Vesthimmerlands kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ og tekstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftbidrag.

Tilbage til top ↑

§ 6 Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere).

Institutioner- som iflg. deres natur- eller ejere af enkelte ejendomme- som i flg. særlige omstændigheder- ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift- kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§ 8 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af marts måned.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– Valg af revisorer og revisorsuppleanter
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes ved indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har een stemme, uanset hvor mange ejendomme medlemmet måtte eje.

Der kan kun afgives en stemme pr. tilsluttet ejendom.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilbage til top ↑

§ 10 Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen på den ordimære generalforsamling. Bestyrelsen afgår med 2 om året, hvert tredje år med dog kun 1 bestyrelsesmedlem.

Hvert år vælges 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Herudover vælges hvert år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der i væsentlig grad overstiger det vedtagne budget inkl. henlæggelser, skal principielt forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem.

Ved pantsætning, køb og afhændelse af fast ejendom og optagelse af lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves der underskrift af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med denne.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tilbage til top ↑

§ 12 Regnskab.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. Januar til den 31. December.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Tilbage til top ↑

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29/3 1996 og sidst på den ekstraordinære generalforsamling 11/4 1996.

De træder i kraft den 1/6 1996.

Formand Erik Ulnits

Dirigent Jan Sødermann

Tilbage til top ↑