Regulativ

1 – Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af lov § 55 i lov nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) af Vesthimmerlands kommune efter forhandling med Louns Vandværk.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlæg- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53 stk 1.  Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag kan omfatte fast afgift pr. m3 leveret vand. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

1.3 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i § 13 i bekendtgørelse af brandlov nr. 365 af 28. juli 1983 eller som senere ændret.

1.4 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, eller som senere ændret.

1.5 Bestemmelserne om vandafledningsafgifter har hjemmel i reglerne for fordeling af udgifterne til kloakforsyningen i kommunen, jfr. lovbek. nr. 644 af 21. juli 1992 om betalingsregler for spildevand eller som senere ændret.

1.6 Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder, angiver betegnelsen ejer af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

1.7 Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel stophane på ledningen. Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet.

Tilbage til top ↑

2 – Vandforsyningens styrelse

Vandforsyningen ejes og drives af Louns Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog fritage for medlemsskab, ligesomejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbruger, eventuelt på særlige betingelser.

Vandforsyningens takster skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jfr. afsnit 16.
Om vandforsyningens styrelse gælder iøvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

Tilbage til top ↑

3 – Ret til forsyning med vand

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsenn af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter.

3.2 Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vikårene for en sådan levering.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendomme, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyindvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt.

Tilbage til top ↑

4 – Forsyningsledninger

4.1 Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jfr. dog vandforsyningslovens §§ 17, 29 og 45-49.

4.2 I forbindelse med, at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra forsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til forsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad, hvis ejendommen er beliggende indenfor vandforsyningens naturlige forsyningsområde. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvadenten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlgt eller ældre.

Når der foretages nyanlæg af en forsyningsledningsstrækning udenfor vandforsyningens naturlige forsyningsområde, kan vandforsyningen forlange, at de ejer, hvis ejendomme tilsluttes, betaler udgifterne til ledningsanlægget (forsyning og stikledninger) og selv foretager fordeling og regulering af udgifterne mellem de tilsluttede ejendomme og evt. kommende tilslutninger af ejendomme. Ved tilslutning af ejendomme udenfor det naturlige forsyningsområde betales anlægbidrag til forsyningens hovedanlæg efter satserne i vandforsyningens takstblad. Ved vandforsyningens overtagelse af ledningsanlægget, overføres området til vandforsyningens naturlige forsyningsområde.

Hvis en ejendom , der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af 3.4., 3.pkt.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagenet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; merudgifterne herved betales af kommunen.

4.4 Forsyningsledninger vedligeholdes af vandforsyningen.

4.5 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og bemyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

Tilbage til top ↑

5 – Stikledninger

5.1 Stikledninger amlægges af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningens stikledning afsluttes ved skel til den enkelte ejendom. Stophane tilhørende vandværket kan være placeret inden for skel. Vandværkets stophaner må kun benyttes af vandforsyningen.

5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagenet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og hver ejendom. og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

5.4 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Iøvrigt vedligeholdes stikledningen af vandforsyningen. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en stikledning, som følge af en vejregulering, skal betales af de pågældende ejendommes ejere.

5.5 Ejendommens ejere skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

5.6 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejendommens ejers regning.

Tilbage til top ↑

6 – Vandinstallationer

6.1 Alt arbejde på vandinstallationer, herunder jordledning på privat grund, skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældene forskrifter.

Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse, færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

6.2 Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriet, byggestyrelsen (VA-godkendelse).

6.3 Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan den forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5 Vandinstallationerne skal udføre, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, ar der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formode, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at indstallationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Udgifterne herved afholdes af ejeren. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde konstaterede eller fomodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har haft betydning for ejendommens vandforsyning, skal ejeren underrette vandforsyningen om forholdet.

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, blandt andet til sikring af vandet mod forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

6.6 Når en ejer forsømmer forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter bevilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

Tilbage til top ↑

7 – Vandmålere

7.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvor vandforsyningen forlanger vandmåler opsat.

Vandforsyningen kan bestemme, at der skal anbringes vandmåler i alle de tilsluttede ejendomme inden en fastsat frist.

Hvor vandforsyningen ikke forlanger en måler opsat, skal nye installationer udføres således, at de ikke skal ændres væsentlig ved eventuel senere måleropsætning.

Der må normalt kun anbringes een måler i hver ejendom.

7.2 Måleren anbringes på ejerens bekostning. Den stilles tilrådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Vandværket kan fastsætte takster for anbringelse af målere. Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.

7.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen i samråd med kommunalbestyrelsen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

7.4 Hvid måleren ikke passer til forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

7.5 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for egen regning. Ejeren er erstatningspligtig overfor vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f. eks. ved vold, brand, frost m.v., alene ned undtagelse af beskadigelser, som skyldes slig og ælde. Vandforsyniongen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

7.6 De plomber, der er anbragt på måleren af vandforsyningen eller af målerfabrikanten, må kun brydes af vandforsyningen.

Hvis plomben brydes af uvedkommende og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af ejeren.

7.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frosset måler.

7.8 Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

Tilbage til top ↑

8 – Bimålere

8.1 Vandfosyningen kan tillade bimåler, hvis det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift, er af betydning for at kunne måle dele af virksomhedens vandforbrug.

Vandforsyningen træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.

8.2 Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en virksomheds forbrug fra andet forbrug.

Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

8.3 Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

Punkt 7.2.-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

8.4 Hvis bimåleren ikke udlånes af vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse målere gælder følgende:

Punkt 7.2.-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade måleren udskift og skal snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Ejern skal forevise prøveattest for den reparerede eller ny måler.

Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl ved måleren til ejeren. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Tilbage til top ↑

9 – Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelse af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter eller på vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit.
Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f. eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug.

Tilbage til top ↑

10 – Opretholdelse af tryk og forsyning

10.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

10.2 Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

10.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følger af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

10.4 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

Tilbage til top ↑

11 – Vandspild

11.1 Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukninger af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse af vandforsyningen.

11.2 Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer udover den almindelige vandafgift.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

Tilbage til top ↑

12 – Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra brand og andre nødstilfælde må der ikke – uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen – bruges vand fra brandhaner.

Tilbage til top ↑

13 – Eftersyn af vand fra brandhaner

13.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse – til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

13.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

Tilbage til top ↑

14 – Kontrol med målere

14.1 Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en måler, der omfattes af afsnit 7. Hvis måleren ejes af vandforsyningen, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, så afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

14.2 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 14.1., at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have forligget, og over fejlvisningens størrelse.

14.3 14.1. og 2. finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning over for det offentlige.

Tilbage til top ↑

15 – Driftsbidrag

15.1 For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales driftsbidrag.

For ejendomme, der ikke har vandmåler, er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand. Har ejendommen måler, er driftsbidraget en afgift pr m3 vand og eventuelt tillige en fast årlig afgift.

15.2 For vand leveret til midlertidigt brug, f. eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1

Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift og at afgiftyen pr m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medføre noget vandforbrug, kan der ikke forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

Tilbage til top ↑

16 – Takster

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen med kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningen.

Tilbage til top ↑

17 – Vandledningsafgift

For alt forbrug betales, ud over driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen en vandledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

Tilbage til top ↑

18 – Betaling af anlægs- og driftsbidrag

18.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.4., 5.5., 6.6. eller 7.8., påhviler den der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

18.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med en rente, fastsat på grundlag af den til enhver tidgældende rentelov, er betalt. Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet.
Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen, skal genåbning ske; der kan dog i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

18.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutningen sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis aflukningen sker inden 6 måneder efter fristen; 18.2., 2. og 3. punkt, finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at aflukning er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen, kan aflukning ikke ske.

18.4 Vandledningsafgifter opkræves af kommunen.

Tilbage til top ↑

19 – Straffebestemmelser

19.1 Den, der overtræder vanforsyningsloven § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jfr. regulativets adsnit 6.1., 6.5., 10.4., 11.1.,og 13.1., straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

19.2 Den der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 250 af 8. Juni 1978, straffes efter lovens § 19 med bøde. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

Tilbage til top ↑

20 – Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 23. august 1993. Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Tilbage til top ↑