Vandmålerne

Betjeningsvejledning Hydrus koldtvandsmåler

Display 

De vil under normale omstændigheder opleve målerens display slukket.

Ca. 4 minutter efter at den optiske taste sidst har været aktiveret, vil displayet automatisk slukke.

Ved igen at aktivere den optiske taste vil displayet tænde og stille sig på displayets første visning

Forbrugte m³.

Sådan betjener De målerens display

  • Hold fingeren tæt sluttet til den optiske taste i ca. 2 sek. og fjern den igen
  • Symbolet  <Jƾ>  indikerer at trykket er registreret af måleren
  • Måleren viser nu første visning Forbrugte m³.
  • Trekanten i displayets højre side ► peger på benævnelsen for den valgte værdi
  • Hold fingeren tæt sluttet til den optiske taste og fjern den igen
  • Trekanten i displayet højre side ► peger på benævnelsen for den nye valgte værdi Øjeblikkelig vandmængde i m³/h
  • Ved efterfølgende tast vises ► ikke mere, men følger rækkefølgen som vist under Displayvisninger.
  • Når sidste visning i.flg. displayvisninger er vist, startes forfra.

 

Displayvisninger


1.      Opsummeret vandmængde i m³

2.      Øjeblikkelig vandmængde i m³/h

3.      Høj opløselig vandmængde i ml

4.      Fejlkode

5.      Fejl timer

6.      Sec_ Adr = målenummer (skifter aut. mellem disse)

7.      Displaytest

Ca. 4 minutter efter at den optiske taste sidst har været aktiveret, slukkes målerens display automatisk.

Fejl og alarmmeldinger

Såfremt en fejl eller alarm melding registreres, vil displayet automatisk tændes og vise fejl /alarm meldingen. Meldingen vil blive stående i displayet til forholdene ændres, eller fejlmeldingen nulstilles.

Følgende meldinger kan vises:

Fejlkoder:

C1: Basisparameter eller RAM defekt

E1: Fejl i temperaturmåling

E4: Hardware fejl

E5: Optisk aflæsning midlertidigt ude af drift

E7: Ikke brugbart ultralydssignal

Alarmer:

A1: Vandretning i flowmåler forkert

A2: Lækage alarm

A4: Fejl i ultralyds eller temperaturmålingen

A6: Lav temperatur, under 3°C

A7: Luft i måleren

A9: Lavt batteri niveau

 

Ældre målere

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.

Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.

Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet.

Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet.

Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.

Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.

Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.

Aflæsning af måleren.

Mere herom senere.